Kontakt

Lokalna Grupa Dziaania ?Warka?
Biuro
ul. Franciszkaska 4
(wejcie od podwrka),
05-660 Warka,

tel: (48) 366 19 27

lgdwarka[at]gmail.com

Zaprzyjanione LGD

Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci rozpocza nabr wnioskw o dotacj w ramach Dziaania 8.1 ?Wspieranie dziaalnoci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej?. W ramach naboru mona pozyska dotacj na poziomie 500 000 z na realizacje biznesowych pomysw. Nabr potrwa do 1 marca 2013 roku.


W ramach Dziaania 8.1 przewidziano dotacje w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizacj projektw polegajcych na wiadczeniu e-usugi, przy czym projekty te mog obejmowa wytworzenie produktw cyfrowych koniecznych do wiadczenia e-usugi. Projekty mog by objte wsparciem przez okres nie duszy ni 24 miesice. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdroenie i wiadczenie co najmniej jednej nowej e-usugi.


O dotacje w 2013 roku w ramach Dziaania 8.1 mog ubiega si mikroprzedsibiorcy lub mali przedsibiorcy posiadajcy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsibiorcy bdcego osob fizyczn ? miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktrzy zo wniosek o udzielenie wparcia:
1.nie pniej ni przed upywem 1 roku od dnia:
?uzyskania wpisu przedsibiorcy do Krajowego Rejestru Sdowego, liczc od dnia tego wpisu, albo
?rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej zgodnie z zawiadczeniem z Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, liczc od dnia rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej,
2.po upywie 1 roku i nie pniej ni przed upywem 2 lat od dnia:
?uzyskania wpisu przedsibiorcy do Krajowego Rejestru Sdowego, liczc od dnia tego wpisu, albo
?rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej zgodnie z zawiadczeniem z Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej, liczc od dnia rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej,
pod warunkiem, e siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, mikroprzedsibiorcy lub maego przedsibiorcy, znajduje si na terenie jednego z nastpujcych wojewdztw: dolnolskiego, dzkiego, maopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, lskiego, witokrzyskiego, warmisko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Limit dostpnych rodkw wynosi 385 635 294,00 EUR.

Wicej informacji na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci w roku 2013, realizuje dziaania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsibiorstw. Obowizkiem spoczywajcym na PARP jest dooenie wszelkich stara, aby wsparcie to, wykorzystane zostao w sposb najbardziej efektywny. Pula dotacji w 2013 roku na realizacj programw operacyjnych moe wynie ponad 7 mld euro. Pienidze te, s cay czas dostpne, wystarczy tylko mie swj plan i dy do jego realizacji, w czym pomoc ma Agencja. Misj przewodni PARP jest ?wsparcie przedsibiorcw w realizacji ich wizji?. Przedsibiorcy oraz osoby planujce zaoenie dziaalnoci gospodarczej bd w szczeglny sposb wspierane przy realizacji wszystkich istotnych funkcji dziaania przedsibiorstwa poprzez szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie.

Poniej prezentujemy Pastwu moliwoci jakie daje PARP w 2013 roku:

Dziaanie 3.1
INICJOWANIE DZIAALNOCI INNOWACYJNEJ

O dotacje mog si ubiega: nowo powstali przedsibiorcy oraz Instytucje wspierajce powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatory przedsibiorczoci akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne

Dotacja przeznaczona jest na:

 • inkubacj oraz na inwestycj w nowo utworzone przedsibiorstwo innowacyjne.

Dziaanie obejmuje rwnie wybr w drodze konkursu podmiotw, ktre bd wiadczyy usug dwuetapowego wsparcia przedsibiorcw lub kandydatw na przedsibiorcw.
Podmioty te, dokonuj klasyfikacji najlepszych projektw skadanych przez potencjalnych przedsibiorcw. Dofinansowanie skada si z dwch skadnikw tj.
? dotacji na inkubacj;
? inwestycj w nowo utworzone przedsibiorstwo (w formie objcia udziaw);

Uzyskanie dotacji moliwe jest w przypadku przedsibiorstwa, ktrego dziaalno jest oparta na innowacyjnym pomyle.

Dziaanie 4. 4
NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM

O dotacje mog si ubiega: przedsibiorcy z sektora MSP.

Dziaanie skierowane jest na:

 • projekty inwestycyjne zwizane z zastosowaniem nowych rozwiza technologicznych
 • produktowych, usugowych lub organizacyjnych (rozwizania technologiczne i organizacyjne stosowane na wiecie nie duej ni 3 lata);
 • tworzenie nowych miejsc pracy zwizanych z nowymi inwestycjami;
 • projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbdne dla realizacji projektw inwestycyjnych.

Zgodno projektw zgoszonych do dofinansowania bdzie weryfikowana z regulacjami unijnymi na etapie oceny wnioskw. W przypadku wtpliwoci bdzie moliwe uzupenienie dokumentacji przez wnioskodawcw.

Dziaanie 5. 1
WSPIERANIE POWIZA KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

O dotacje mog si ubiega: grupy przedsibiorcw oraz instytucje otoczenia biznesu.

Dziaanie skierowane jest na:

 • wsplne przedsiwzicia grup przedsibiorcw projektw doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie:
  - tworzenia oraz zarzdzania struktur organizacyjn powizania kooperacyjnego,
  - przygotowania wsplnych planw rozwoju powiza kooperacyjnych,
  - wsplnych inwestycji grup przedsibiorcw,
  - inwestycji realizowanych przez kooperujcych przedsibiorcw niezbdnych dla funkcjonowania i rozwoju powizania dziaa marketingowych powiza kooperacyjnych.

Dziaanie 5. 2
WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU WIADCZCYCH USUGI PROINNOWACYJNE ORAZ ICH SIECI O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

W ramach dziaania, o dotacje mog ubiega si: instytucje otoczenia biznesu/sieci instytucji otoczenia biznesu.

Dziaanie skierowane jest na:

 • wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (IOB)/sieci instytucji otoczenia biznesu (IOB) poprzez:
  - promowanie wsppracy w ramach sieci,
  - wymiany dowiadcze,
  - wsplnej obsugi klientw,
  - rozwj oferty usug o charakterze proinnowacyjnym.

W ramach dziaania udzielane bdzie wsparcie z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania i rozwoju pakietu usug o charakterze proinnowacyjnym (skadajcego si z usug doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz sieciowe/poszukiwania partnera) sucych podniesieniu innowacyjnoci przedsibiorstw dziaajcych na terenie Polski, dofinansowanie kosztw wiadczenia wybranych usug dla przedsibiorcw oraz wsplnych przedsiwzi podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach, a take dofinansowanie funkcjonowania jednostki koordynujcej dziaalno sieci (o charakterze sekretariatu sieci).

Poddziaanie 5. 4. 1
WSPARCIE NA UZYSKANIE/REALIZACJ OCHRONY WASNOI PRZEMYSOWEJ

W ramach poddziaania, dotacje mog ubiega si: mikro, mali i redni przedsibiorcy.

Poddziaanie skierowane jest na projekty majce na celu:

 • wykorzystywanie moliwoci ochrony przedmiotw wasnoci przemysowej (wynalazkw, wzorw uytkowych oraz wzorw przemysowych), szczeglnie poza granicami kraju.

Refundacja wydatkw poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgoszeniowej oraz prowadzenie postpowa przed waciwymi organami ochrony wasnoci przemysowej, zwizanych z uzyskaniem praw wasnoci przemysowej.

Dziaanie 6. 1
PASZPORT DO EKSPORTU

W ramach dziaania, o dotacje mog ubiega si: mikro, mali i redni przedsibiorcy.

Dziaanie skierowane jest na projekty majce na celu:

 • wejcie na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsibiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniajce si do zwikszenia udziau sprzeday na rynki zagraniczne w oglnej sprzeday przedsibiorstwa oraz projekty promujce polsk mark na rynkach zagranicznych.

Dziaanie 8. 1
WSPIERANIE DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONIICZNEJ

O dotacje mog ubiega si: mikro i mali przedsibiorczy.

Dziaanie skierowane jest na projekty majce na celu:

 • wiadczenie usug drog elektroniczn (usug cyfrowych), w tym wytworzenie produktw cyfrowych niezbdnych do wiadczenia tych usug.

Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, wiadczenie i aktualizacja usug cyfrowych.

Dziaanie 8. 2
WSPIERANIE WDRAANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

O dotacje mog ubiega si: przedsibiorcy z sektora MSP.

Dziaanie skierowane jest na przedsiwzicia o charakterze:

 • technicznym (informatycznym),
 • organizacyjnym,

Przedsiwzicia te maj prowadzi do realizacji procesw biznesowych w formie elektronicznej, obejmujcych trzy lub wicej przedsibiorstw.

Wicej informacje o naborach wnioskw mog Pastwo uzyska na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci oraz na stronach serwisu http://DofinansowanieDlaFirm.pl

 


Lokalna Grupa Dziaania dofinansuje budow ju kolejnego boiska na terenie gminny Warka. Tym razem dziki LGD unijne pienidze trafi do Konar. Rada Decyzyjna w ramach grudniowego konkursu do dofinansowania wybraa take dziaania aktywizacyjne, imprezy, warsztaty itp.

Do tej pory w ramach dziaania Odnowa Wsi, Lokalna Grupa Dziaania ?Warka? przeznaczya rodki finansowe na budow boisk we Wrociszewie, Dbnowoli i Nowej Wsi. Jest to niebagatelna kwota 752 676 z . Dziki temu na terenach wiejskich, przy szkoach, powstay nowoczesne kompleksy sportowo-rekreacyjne dostpne dla wszystkich przez cay rok. Na pocztku stycznia 2013 r. podczas posiedzenia Rady Decyzyjnej zakwalifikowano do dofinansowania wniosek Gminy Warka na budow boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Konarach. Gmina wnioskowaa o 200 000 tys. z. rodki te cznie z przyznanymi od 2010 r. daj prawie 1 mln z z unijnego Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, ktre dziki LGD ?Warka? popyno na wareck wie.

W ramach konkursu, ktry odby si w grudniu 2012 LGD ?Warka? oprcz boiska w Konarach zakwalifikowaa do dofinansowania 8 projektw zoonych przez stowarzyszenia, osoby fizyczne i instytucje gminne. Wrd nich m.in. warsztaty kulinarne poczone z wyposaeniem wietlicy wiejskiej w Brankowie, piknik artystyczny czy projekt ?Wakacje z tenisem?.

Przeprowadzanie konkursw to najwaniejsza dziaalno LGD ?Warka? ale nie jedyna. W 2012 organizacja kontynuowaa wdraanie projektu wsppracy pn. ?Oznaczenie atrakcji turystycznych i historycznych w Dolinie Pilicy.? Dziki temu przy zabytkach na terenie gminy pojawio si 12 duych i nowoczesnych tablic z informacj turystyczn.

Przypominamy, e w 2012 Gmina Warka nie przeduya organizacji umowy na najem pomieszcze przy ul. Wjtowskiej i dlatego LGD ?Warka? zmienia lokalizacj swojego biura. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pomocy unijnej w ramach konkursw ogaszanych w 2013 r. zapraszamy na ul. Franciszkask 4 (wejcie od podwrka) w Warce , w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stron www.lgdwarka.pl

Prezes Zarzdu LGD ?Warka?
Radosaw Kreczmaski

 
Więcej artykułów…

Uywamy plikw cookies w celu ulepszenia naszej strony internetowej. Moesz zmieni ustawienia zapisywania plikw cookies w przegldarce. Pliki cookies wykorzystywane do istotnego dziaania strony zostay ju ustawione.

Akceptuję pilki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information